10 ÉVES TRIPLA GARANCIA!

Egyedülálló Garanciánk


A Világon csak pár cég mer bevállalni egy ilyen ütős garanciát, Magyarországon pedig teljesen egyedülálló ez a dolog. Azt is mondhatnád, hogy őrültek vagyunk, hogy ezt be mertük vezetni, de a 2017.12.14. utáni DoginBed Premium Pro fekhely vásárlásokra már ezek a garanciák érvényesek. Mivel mi maximálisan megbízunk kutyaágyaink minőségében, így nem kérdés, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk vásárlóinknak, hiszen tudjuk, hogy a miénk a Világ egyik legminőségibb kutyaágya.

Ha a miénknél jobb garanciát kínál egy másik kutyaágy gyártó cég Magyarországon, írd meg nekünk és kedvezményt biztosítunk a számodra vásárlásod esetén!

Tehát a 10 éves tripla garanciánk 3 garancia részből tevődik össze:
– A kutyusod egészségóvásáról szóló garancia rész (10 évre szóló pénzvisszafizetési garancia)
– A kutyaágyaink minőségére vonatkozó garancia rész (5 évre szóló cseregarancia)
– És kutyaágyaink könnyű tisztítására vonatkozó garancia rész (3 hónapra szóló pénzvisszafizetési garancia)

A 3 különböző garancia részt az alábbiakban részletezzük, milyen esetekre vonatkoznak, és mit kell róluk tudni.

 

Kutyusod egészségóvásáról szóló garancia rész:
Típus: 10 éves pénzvisszafizetési garancia
Miért biztosítjuk ezt a garanciát?: Kutyaágyaik ortopéd állatorvos által igazoltan egészségóvó hatásúak. Ezt bizonyítandóan vállalunk 10 éves pénzvisszafizetési garanciát arra, hogy kutyusodnak nem lehet semmi egészségügyi problémája kutyaágyunk használatából adódóan.
Mikor érvényesítheted?: Ha a kutyusodnak, állatorvosi szakvélemény szerint, a fekhelyünk használatából adódóan, bármilyen egészségügyi problémája alakulna ki.
Mi szükséges az érvényesítéséhez?: Állatorvosi szakvélemény.
Meddig érvényes ez a garancia?: A vásárlástól számított 10 éven belül.

 

Kutyaágyaink minőségére vonatkozó garancia rész:
Típus: 5 éves cseregarancia
Miért biztosítjuk ezt a garanciát?: Mert maximálisan megbízunk kutyaágyaink minőségében és strapabírásában, hiszen minden egyes ágyat egyenként minőségellenőrzünk mielőtt elküldenénk neked, és kizárólag a legkiválóbb, időtálló anyagokat használjuk a gyártás során.
Mikor érvényesítheted?: Ha a rendeltetésszerű használat ellenére, 5 éven belül bármiféle anyagminőségi, gyártási hibából adódó probléma lépne fel.
Mi szükséges az érvényesítéséhez?: Írd meg nekünk a problémát és küldd vissza számunkra a kutyaágyat.
Meddig érvényes ez a garancia?: A vásárlástól számított 5 éven belül.

 

Kutyaágyaink könnyű tisztítására vonatkozó garancia rész:
Típus: 3 hónapos pénzvisszafizetési garancia
Miért biztosítjuk ezt a garanciát?: Mert teljesen biztosak vagyunk benne, hogy Magyarországon a mi kutyaágyunkat a legkönnyebb tisztítani és tisztán tartani az AquaClean technológiának köszönhetően. Ennél könnyebben egyetlen kutyaágy sem tisztítható. Ezt 3 hónapon belül te is tapasztalni fogod, ez bőven elegendő idő rá, hogy megtapasztald, mennyi időt fog megtakarítani neked egy DoginBed kutyaágy.
Mikor érvényesítheted?: Ha a vásárlást követő 3 hónapon belül, bármikor úgy érzed, hogy más, Magyarországon kapható kutyaágy tisztán tartása rövidebb időbe telne, mint egy DoginBed kutyaágyé.
Mi szükséges az érvényesítéséhez?: Írd meg nekünk annak a kutyaágynak a nevét, amit szerinted könnyebb lenne tisztán tartani, valamint küldd vissza nekünk a vásárolt kutyaágyadat sértetlenül.
Meddig érvényes ez a garancia?: A vásárlástól számított 3 hónapon belül.

 

 

Egyéb, Magyarországon hatályos garanciális rendeletek, garanciával kapcsolatos kiegészítések:

Az 1 éves kötelező garanciáról, az alábbi 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szól: A kötelező jótállásról szóló rendelkezések szerint a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10e Ft eladási ár felett kötelező jótállás alá esnek.

Mivel a törvényi előírások szövegezéseit általában nem tegeződő stílusban határozzák meg a jogszabályok és törvényalkotók, így a leírás további részében mi is elhagyjuk a tegeződő stílust a hivatalosság megtartása érdekében.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének m) és n) pontjai értelmében a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről. A kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás fogalmakat pontosan és megfelelően kell használni, úgy hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen. E tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató útján is megadható.

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a szavatossági jogával?
Ön az Feedback Humán Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt szavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi szavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott szavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön szavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van szavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a szavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Feedback Humán Bt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

3. Jótállás (garancia)

Minden DogInBed kutyafekhelyre vonatkozik az 1 éves kötelező garancia is!
Ezen garanciális vállalást az alábbi 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre alapozzuk: A kötelező jótállásról szóló rendelkezések szerint a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10e Ft eladási ár felett kötelező jótállás alá esnek.

A jótállás alapján érvényesíthető jogok:
A kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni.

 

Mentesülések

Mikor mentesül a vállalkozás a szavatossági, garanciális kötelezettsége alól?
A vállalkozás garanciális, kellék illetve termékszavatossági kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett, vagy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Tehát az eladó mentesül a garanciális, kellék illetve termékszavatossági kötelezettsége alól, ha a termék károsodását, hibáját kutya, macska, bármilyen állat, ember okozta, vagy nem rendeltetésszerű használat esetén keletkezett a hiba, károsodás.

 

Rendeltetésszerű használat

A terméket tiszta, sima, károsodást és szennyeződést nem okozó, vízszintes felületre kell helyezni. A felület, terület, amire a terméket elhelyezzük, legalább olyan méretű legyen, mint maga a termék fekvőfelületének a területe. Az így elhelyezett terméken csak pihenés, fekvési tevékenységet végezhet az állat.

A kutyaágyakon elhelyezett cipzárat csak óvatosan, erőltetés nélkül szabad használni. Nem szabad rángatni, tépni, erővel húzni, mert az megsérülhet. Ha a cipzár az ilyen, nem rendeltetésszerű használat miatt megsérül, arra nem vonatkozik a jótállási, kellékszavatossági kötelezettség és garancia sem.

A kutyaágy ugyan fel van vértezve karomálló védőréteggel, de az ágy kaparása, harapása, rágása, az állatnak nem megengedhető (ezek nem rendeltetés szerű használatnak minősülnek), mivel az, az erőhatás függvényében megsérülhet. Ezekre a nem rendeltetés szerű használatnak minősülnek, így semmilyen garancia sem érvényesíthető ezek esetén: kutyaágy kaparása, harapása, rágása, vagy bármilyen a kutya által okozott sérülése az ágynak.

Az állatot ne engedje sáros, koszos, vizes lábbal az ágyra (nem rendeltetés szerű használat), mert, bár rendkívül egyszerűen tisztítható a huzat, de értelem szerűen az egyes tisztítási események számának függvényében a huzat élettartama is csökkenhet, még ha a piacon megtalálható anyagokhoz képes a DogInBen ágyak élettartalma kiemelkedően magas is.

A kutyaágyhoz tartozó szivacsot mosógépben tilos mosni! (nem rendeltetés szerű használat)

 

Elállási/Felmondási tájékoztató
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

 Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

  1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
  2. termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
  3. több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
  4. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
  5. termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Feedback Humán Bt.
2045 Törökbálint Szőlő utca 5.
Tel: +36203229670
Email: info@doginbed.hu
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

Bővebben a szavatossági alapfogalmakról és a szavatossági jogokról az itt található linkeken olvashat, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.

NÉZD MEG KUTYAÁGYAINKAT

Találd meg méretben és színben a neked legmegfelelőbbet!

Megnézem a kutyaágyakat